CÁC DỊCH VỤ TẠI VICATEXCO

Vicatexco cung cấp các dịch vụ: Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, đào tạo ngắn hạn, Tư vấn xây dựng hệ thống ISO, tư vẫn hỗ trợ xây dựng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.